شماره دهم

آیا در عوالم دیگر «شر» و امکان رشد و یادگیری وجود دارد؟

تجربه نزدیک به مرگ ایرانی

تجربه نزدیک به مرگ غیر ایرانی

نوشتن روی سنگ قبر (یک تکنیک دردناک)

تلنگرهای نورانی

معرفی کتاب زندگی قبل از زندگی

بررسی صحبت‌های دکتر کیوان یحیی درباره‌ی تجربه‌ی نزدیک به مرگ

ماهنامۀ تحقیقات تجارب به نزدیک مرگ در ایران

دورۀ انتشار: سال دوم، شماره دهم

موضوع: تجربۀ نزدیک مرگ

شروع انتشار: تیر 1398

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی‌نقی قاسمیان‌نژاد جهرمی

همکاران این دوره: سودابه احمدیان، احمد بهزادی، جلال الدین قطبی

سایت اختصاصی: DNDSI.ir

تلگرام: https://t.me/IranNDE

اینستاگرام: http://www.instagram.com/near_death_studies