شماره پنجم


ماهنامۀ تحقیقات تجارب به نزدیک مرگ در ایران

دورۀ انتشار: سال اول، شماره پنحم

موضوع: تجربۀ نزدیک مرگ

شروع انتشار: تیر 1398

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی‌نقی قاسمیان‌نژاد جهرمی

طراح جلد: علیرضا نصرتی

همکاران این دوره: سمیرا رزاقی، جلال الدین قطبی، گلاره سادات اخوی، اسرافیل ابراهیمی، مجتبی اعتمادی نیا

سایت اختصاصی: DNDSI.ir

تلگرام: https://t.me/IranNDE

اینستاگرام: http://www.instagram.com/near_death_studies