شماره یازدهم

تجربه نزدیک به مرگ ایرانی
تجربه نزدیک به مرگ غیرایرانی
تجربه نزدیک به مرگ و افکار خودکشی (مقاله ای از رابرت کینگ)
آیا تجارب نزدیک به مرگ برای انسان‌های گوناگون، از سوی خداوند متعال و تحت قوانین عالم روحانی، شکل می گیرد؟ (جلال الدین قطبی)
گفتاری درباره تجارب نزدیک مرگ ناخوشایند یا ترسناک (از کتاب رقص پش تاریکی)
معرفی پژوهش گران تجربه نزدیک به مرگ (خانم دکتر جنیس هلدن)

ماهنامۀ تحقیقات تجارب به نزدیک مرگ در ایران

دورۀ انتشار: سال سوم، شماره یازدهم

موضوع: تجربۀ نزدیک مرگ

شروع انتشار: تیر 1398

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی‌نقی قاسمیان‌نژاد جهرمی

همکاران این دوره: سودابه احمدیان، سمیرا رزاقی، جلال الدین قطبی

سایت اختصاصی: DNDSI.ir

تلگرام: https://t.me/IranNDE

اینستاگرام: http://www.instagram.com/near_death_studies