ماهنامۀ دپارتمان

 • نام: ماهنامۀ تحقیقات تجارب به نزدیک مرگ در ایران
 • موضوع: تجربۀ نزدیک مرگ
 • شروع انتشار: تیر 1398
 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی‌نقی قاسمیان‌نژاد جهرمی
 • سردبیر و ویراستار: علی ایمانی‌نسب
 • تلفن: 03132228247
 • نشانی: چهارراه نقاشی، ابتدای خواجو، سمت راست، جنب دبیرستان صارمیه، مؤسسه سلامت روان طوبی، دپارتمان تحقیقات تجارب نزدیک  مرگ در ایران
 • سایت اختصاصی: DNDSI.ir
 • تلگرام: https://t.me/IranNDE
 • اینستاگرام: http://www.instagram.com/near_death_studies
 • نشانی الکترونیکی: info@dndsi.ir

شماره اول

شماره دوم