شماره دوم


ماهنامۀ تحقیقات تجارب به نزدیک مرگ در ایران

دورۀ انتشار: سال اول، شماره دوم

موضوع: تجربۀ نزدیک مرگ

شروع انتشار: تیر 1398

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی‌نقی قاسمیان‌نژاد جهرمی

سردبیر و ویراستار: علی ایمانی‌نسب

طراح جلد: علیرضا نصرتی

همکاران این دوره: سمیرا رزاقی، مهدی محمودان

تلفن: 03132228247

نشانی: چهارراه نقاشی، ابتدای خواجو، سمت راست، جنب دبیرستان صارمیه، مؤسسه سلامت روان طوبی، دپارتمان تحقیقات تجارب نزدیک  مرگ در ایران

سایت اختصاصی: DNDSI.ir

تلگرام: https://t.me/IranNDE

اینستاگرام: http://www.instagram.com/near_death_studies

نشانی الکترونیکی: info@dndsi.ir